Cơ cấu bộ máy công ty cổ phần như thế nào?

Hiện nay công ty cổ phần là một dạng doanh nghiệp được nhiều người lựa chọn khi bắt đầu hoạt động kinh doanh. Vốn của công ty được chia nhỏ thành nhiều phần bằng nhau, gọi là cổ phần và được phát hành kêu gọi đầu tư của các nhà đầu tư. Vậy cơ cấu bộ máy của công ty cổ phần như thế nào? Hãy cùng 24h Tin tìm hiểu về cơ cấu bộ máy cũng như mô hình quản lý của loại hình doanh nghiệp này.
 

Cơ cấu bộ máy công ty cổ phần như thế nào?
 

Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần

Theo Luật Doanh nghiệp 2014, cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Ban kiểm soát (đối với công ty cổ phần có trên 11 cổ đông là cá nhân, tổ chức, sở hữu 50% tổng cổ phần của công ty).

 Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan có quyền quyết định cao nhất của công ty. Có quyền bầu ra Hội đồng quản trị, Ban giám đốc của công ty. Quyết định dựa trên số biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết (cổ đông phổ thông và cổ đông ưu đãi biểu quyết).

► Hội đồng quản trị: Là cơ quan có quyền sau Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị bao gồm 3 - 11 thành viên không nhất thiết phải là cổ đông. Nếu là cổ đông thì 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập. Cơ quan này có quyền quyết định các vấn đề về chiến lược và quyền lợi của công ty.
 

Cơ cấu bộ máy công ty cổ phần như thế nào?
 

► Tổng giám đốc hoặc Giám đốc: Là người do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Có thể là người thuộc Hội đồng quản trị hoặc không. Tổng giám đốc hoặc Giám đốc có nhiệm vụ điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty và đại diện cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông cũng như trước pháp luật về các quyền và nghĩa vụ được giao.

 Ban kiểm soát: Là cơ quan bắt buộc phải có ở công ty cổ phần có trên 11 cổ đông, là cá nhân hoặc tổ chức, sở hữu trên 50% số cổ phần của công ty. Ban kiểm soát bao gồm từ 3 – 5 thành viên. Người đứng đầu là kế toán viên, kiểm toán viên chuyên nghiệp làm việc lâu năm tại công ty. Hơn một nửa thành viên ban kiểm soát phải thường trú ở Việt Nam.
 

Mô hình quản lý của công ty cổ phần

Dựa trên số cổ đông và % cổ phần cổ đông sử hữu mà công ty cổ phần lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:

► Mô hình quản lý của công ty cổ phần có trên 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần, công ty phải có ban kiểm soát.
 

Cơ cấu bộ máy công ty cổ phần như thế nào?
 

Mô hình quản lý công ty cổ phần có ít nhất 20% số thành viên hội đồng quản trị là thành viên độc lập. Các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty.
 

Cơ cấu bộ máy công ty cổ phần như thế nào?
 

Trên đây là chia sẻ của chúng tôi về cơ cấu bộ máy công ty cổ phần. Hi vọng những thông tin trên sẽ hữu ích và giúp bạn đọc lựa chọn được mô hình doanh nghiệp phù hợp nếu đang có nhu cầu thành lập công ty.

Tin Kinh Doanh khác:

Chủ đề tìm kiếm